SYNONYMES

BETA

Synonymes du mot « abattant »

    1) Nom, Verbe

    battantrabattant