SYNONYMES

BETA

Synonymes du mot « lambda »

    1) Nom

    communde base