SYNONYMES

BETA

Synonymes du mot « sténo »

    1) Nom

    sténographesténodactylodactylo